Một lời khuyên hay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tên kia nhỏ tuổi, chưa tầng cuộc đời, xin người hiền kia một lời mà giữ mình ở theo đó; ông ấy đáp rằng: “Hãy biết đợi chờ.” rồi thuật cho nó nghe chuyện sau nầy:

Người làm rẫy kia thấy giống mình gieo nó lên chậm quá, mọc le the thưa thớt. Nóng, muốn sửa việc con tạo làm biếng, dùng một ngày thẳng tét mà ngớm cây kia qua cây nọ; chiều lại đem lòng mừng, đã thấy cho đám rẫy mình được có dạng tươi tốt hơn. Song le nó đã làm đứt gốc rễ hết, qua ngày mai, khi nó trở lại, thì thấy một đám héo khô, thôi đã hết trông gặt hái chi nữa rồi.