Sư-tử, con Lang và con Hồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Lion, le Loup, et le Renard - Sư-tử, con Lang và con Hồ

SƯ-TỬ, CON LANG VÀ CON HỒ

     Sư-tử sọm lại đau phong-thấp,
     Muốn tìm thầy cứu-cấp bệnh già.
        Lệnh vua đã tỏ ý ra,
Dẫu làm chẳng được ai mà từ-nan.
     Vua Sư-tử phán toàn các giống,
     Kén lương-y đem cống tại triều.
        Thôi thì cầm-thú bao nhiêu,
Thợ thầy đã lắm lại nhiều thuốc thiêng.
     Duy Hồ xấc dám kiêng không đến;
     Ở lỳ nhà một chuyến mà chơi!
        Lang ta hiến nịnh tức thời,
Quì tâu Hồ nọ mệnh Trời dám sai.
     Sư-tử thoát nghe bài sớ tấu,
     Cơn giận đâu nổi ngáu ngay lên:
        — Bá quan vâng thửa lệnh truyền:
Nã Hồ đem đến Ngự tiền mau đây!
     Hồ biết ý, nghĩ ngay chước cãi:
     — Dạ! Muôn tâu Quảng-Đại Cao-Minh.
         Hạ-thần quả thật oan tình,
Vốn đang tìm chốn anh-linh khẩn-cầu,
     Nên chưa kịp vào chầu trước Điện,
     Nay mới về xin hiến phương hay,
        Hạ-thần may đã gặp thầy,
Dạy rằng Thánh-thể bệnh này dễ yên.
     Kém chân Hỏa là tên trong sách;
     Vị tuổi già, huyết mạch khí suy.
        Bây giờ họa có lang-bì,
Dùng làm áo phủ tức thì bệnh yên.
     Lang-thần muốn ghi tên trong sử,
     Nghĩa vua tôi nên giữ phen này.
        Thôi thì da nọ lột ngay,
Cho đòi phùng-tượng vào may áo liền.
     Phương thuốc lạ. Ngự khen Hồ giỏi,
     Truyền: — Bá quan! Mau trói Lang-thần.
        Thịt kia nướng chả Trẫm ăn;
Da kia may áo làm chăn Trẫm nằm.
     Nghĩ câu chuyện nên ngâm mãi mãi.
     Bọn nịnh-thần chờ hại lẫn nhau,
        Nịnh mà hưởng phúc dễ đâu,
Nịnh mà nên hoạ là câu nói thường.
     Ai ôi! Nên biết thương nhau mấy
     Kẻ gièm-pha chớ cậy chi mình!
        Lạ gì những thói triều-đình.


Nguồn