Thảo luận Thành viên:14.177.83.209

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Xin cho Đăng và Lưu trữ WIKISOURSI CHIẾU CHỈ, SẮC PHONG THẦN TÍCH ĐỀN TIÊN ĐÔ & DITÍCH NHÀ THỜ HỌ HOÀNG TRẦN ĐẶNG SƠN, NGHỆ AN.

CHIẾU CHỈ: Mạc Thái Tông ban cho Mạc Đăng Lượng & Mạc Đăng Tuấn phụng mệnh vãng đáo Xứ Tiên Đô- Đô Đặng- Nam Đường, Nghệ an. 詔旨 皇朝大正七年二月十六日本朝第二 皇帝令旨莫登光莫登俊等奉差往乂安處英都府南壇縣都鄧邑施行公務. 右令旨 须至莫登光莫登俊準. 欽此 Phiên âm: Hoàng triều Đại Chính thất niên nhị nguyệt thập lục nhật bản triều đệ nhị Hoàng đế lệnh chỉ: Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn đẳng phụng sai vãng đáo Nghệ An xứ Anh Đô phủ Nam Đàn huyện Đô Đặng ấp thi hành công vụ. Hữu lệnh chỉ. Tu chính Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn chuẩn. Khâm thử! Dịch nghĩa: Vào ngày 16 tháng 2 niên hiệu Đại Chính thứ 7 (1535) Hoàng đế Thái Tông Mạc Đăng Doanh có chiếu chỉ ban xuống cho hai ông Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn vâng theo chiếu chỉ vào ấp Đô Đặng huyện Nam Đường phủ Anh Đô xứ Nghệ An thi hành Công vụ. Chiếu chỉ này chuyển đến các ông Mạc Đăng Lượng, Mạc Đăng Tuấn. Kính thay! + Sắc phong vua Duy Tân thứ 3/1909 cho 3 thần: Danh Tướng Hoàng Quận công tức Mạc Đăng Lượng Thượng Đẳng thần;Hoàng Đăng Ích thượng Đẳng thần; Hoàng Bá Kì Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Anh linh chi thần. 敕旨乂安省梁山縣鄧林村從前奉事卓偉翊保中興本境名將 黃郡公上等神; 卓偉翊保中興 黃公果毅將軍平戎大將上等神翊保中興灵扶本境 黃公秉文揚武英灵之神節蒙頒給敕封準其奉事維新元年晋光大禮經頒寶詔覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌國慶而申祀典欽哉 維新参年捌月拾壹日 Phiên âm Sắc chỉ Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự Trác vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công Thượng đẳng thần; Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Thượng đẳng thần; Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Anh linh chi thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kì phụng sự. Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai! Duy Tân tam niên bát nguyệt thập nhất nhật. Dịch nghĩa: Sắc chỉ ban cho dân làng thôn Đặng Lâm huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng các thần Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công Thượng đẳng thần; Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Thượng đẳng thần; Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Anh linh chi thần. Từng được các triều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng. Năm Duy Tân nguyên niên (1907) nhà vua làm lễ lên ngôi, ban cho chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ long đăng trật. Cho phép dân làng được thờ phụng như cũ, để ghi nhớ ngày đại lễ mở rộng việc thờ cúng. Kính cẩn thay! Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909). + Sắc phong của Vua Khải Định thứ 9/ 1924 cho danh tướng Hoàng Quận công phu cách Hồng hiến Anh dũng Thành hoàng Thượng đẳng thần tức Mạc Đăng Lượng. 敕乂安省英山府鄧山社鄧林村從前奉事原贈卓偉翊保中興本境名將 黃郡公浮格洪献英勇城隍上等神護國庇民稔著灵應節蒙颁給敕封準許奉事肆今正值朕四旬大慶節經頒寶詔覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌國慶而申祀典欽哉 啟定玖年柒月貳拾五日 Phiên âm Sắc Nghệ An tỉnh Anh Sơn phủ Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự nguyên tặng Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công phù cách Hồng hiến Anh dũng Thành hoàng Thượng đẳng thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai! Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật. Dịch nghĩa: Sắc ban cho dân làng thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng thần nguyên được tặng là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công phu cách Hồng hiến Anh dũng Thành hoàng Thượng đẳng thần. Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, được các triều đều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng. Nay đúng dịp lễ mừng Trẫm hưởng thọ 40 tuổi, ban chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ nghi long trọng. Đặc chuẩn cho dân làng được thờ phụng để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở rộng việc thờ cúng. Kính cẩn thay! Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924). + CÁC SẮC PHONG THẦN TÍCH CÁC TRIỀU VUA LÊ CẢNH HƯNG & TRIỀU NGUYỄN CHO THẦN HOÀNG ĐĂNG ÍCH. Thần Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Tôn thần. Thần nguyên là họ Hoàng huý Cán tự Ích, vào thời Lê (1740) đi thi đỗ, lúc đầu được bổ làm Đồng tri phủ phủ Hoài Nhân. Lúc bấy giờ nơi biên cương có việc xảy ra, ông vâng mệnh nhận chức Quả Nghị tướng quân vâng mệnh chiêu mộ quân lính theo xa giá đi chinh chiến qua Trấn Ninh diệt quân Ai Lao. Sau khi chiến thắng quân lính trở về vượt qua khỏi đói, khát ốm đau, bệnh tật được Vua ban thưởng là Bình nhung Đại tướng. Đến lúc già mà mất (19/7/1786) được mang về táng ở xứ Lòi Cháng thuộc địa phận xã Đặng Sơn. Từ đó về sau linh hồn không tan. Dân trong thôn lập đền để cúng tế rất là linh thiêng. Hễ dân trong thôn gặp tai ương mà đến đền cầu đảo ngầm xin giúp đỡ thì sẽ được ban ân hưởng bình an. Đến năm Lê Chiêu thống nguyên niên (1787) được truy tặng là "Suy trung Tịnh nan Anh linh Đại vương". phong thần hàng tỉnh và thần cấp Quốc gia (Lưu ghi Gia phả bản chữ Hán họ Hoàng trần (1898) do cố Hoàng Quýnh tức Tước 1838-1908 vâng mệnh phụng sao [trang 8]

Từ 1890-1924. Hoàng Triều 3 đời vua nhà Nguyễn: Thành Thái, Duy Tân, Khải Định ban tiếp 1 sắc phong chung,6 sắc riêng của 3 thần hợp tự thờ chung ở Đền Tiên Đô đã được Viện Nghiên cứu Hán nôm xác nhận: 

+ Sắc phong vua Thành Thái thứ 6/ 1894 Dực bảo trung hưng cho thần Hoàng Đăng Ích.

敕乂安省梁山縣鄧山社鄧林村奉祀 黃公平戎大將英灵之神. 稔著灵應向來未有預封肆今丕承耿命缅念神休著封為翊保中興灵扶之神準仍舊奉事神其相佑保我黎民欽哉 成泰陸年玖月貳拾五日 奉抄世孫正總 黃文迥字記 Phiên âm Sắc văn nhất đạo Sắc Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn phụng tự Hoàng công Bình nhung Đại tướng Anh linh chi thần. Nẫm trứ linh ứng, hướng lai vị hữu dự phong. Tứ kim phi thừa, cảnh mệnh miến niệm thần hưu trứ phong vi Dực bảo Trung hưng linh phù chi thần. Chuẩn nhưng cựu phụng sự thần kì tương hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai! Thành Thái lục niên cửu nguyệt nhị thập ngũ nhật. Phụng sao thế tôn Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh tự kí. Dịch nghĩa: Một đạo sắc văn Sắc ban cho làng Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An được phụng thờ thần Hoàng công Bình nhung Đại tướng Anh linh chi thần. Rất là linh ứng, từ trước đến nay chưa được ban phong. Nay nhờ ơn mệnh lớn, nhớ đến công lao của thần, được gia tặng thêm mĩ tự là Dực bảo Trung hưng linh phù chi thần. Đặc chuẩn cho dân làng được phụng thờ thần như cũ. Ơn thần phù giúp che chở dân làng. Kính cẩn thay! Ngày 25 tháng 9 năm Thành Thái 6 (1894) Vâng mệnh phụng sao cháu Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh tự kí. [trang 10]

+ Sắc phong vua Thành Thái thứ 6/ 1894 cho Thượng Đẳng Thần

 Hoàng Đăng Ích.

Lại vâng mệnh phụng sao thêm một đạo sắc văn. Sắc ban cho thần Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Tôn thần. Giúp nước cứu dân rất là linh ứng, nhiều lần được ban thần hàng tỉnh. Nay nhờ ơn mệnh lớn, nhớ đến công lao của thần, phong tặng cho thần thêm mĩ tự là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần. Cho phép dân thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An được thờ phụng thần như cũ. Ơn thần che chở phù giúp dân làng. Kính cẩn thay! [trang 11] Ngày 25 tháng 11 năm Thành Thái thứ 6 (1894). Vâng lệnh phụng sao Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh kí tên. [trang 12]

+ Sắc phong vua Thành Thái thứ 9/ 1897 cho Thượng Đẳng Thần Hoàng Đăng Ích.

Vâng mệnh phụng sao một đạo sắc văn Sắc ban cho thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An phụng sự Hoàng công Bình nhung Đại tướng Anh linh chi thần, rất là linh ứng. Từ trước đến nay chưa được phong tặng. Nay nhờ ơn mệnh lớn nhớ đến công lao của thần, phong cho thần thêm mĩ tự là Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần. Cho phép dân làng được thờ phụng thần như cũ. Ơn thần phù giúp che chở cho dân làng. Ngày 25 tháng 9 năm Thành Thái thứ 9 (1897). Vâng mệnh phụng sao Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh kí tên.

+ Sắc phong vua Thành Thái thứ 16/ 1904 Thượng Đẳng Thần

 cho Hoàng Đăng Ích.
敕黃公果毅將軍平戎大將尊神護國庇民稔著灵應經該省神彙上肆今丕承耿命缅念神休著封為卓偉翊保中興上等神準乂安省梁山縣鄧山社鄧林村依舊奉事神其相佑保我黎民欽哉.

成泰拾 陸年拾壹月貳拾五日 奉抄世孫正總 黃文迥字記 Phiên âm Tái phụng sao gia phong Sắc văn nhất đạo Sắc Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng tôn thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, kinh cai tỉnh thần vựng thượng. Tứ kim phi thừa, cảnh mệnh miến niệm, thần hưu trứ phong vi Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần. Chuẩn Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn chuẩn cựu phụng sự, thần kì tương hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai! Thành Thái thập lục niên thập nhất nguyệt nhị thập ngũ nhật. Phụng sao thế tôn Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh tự kí. Dịch nghĩa Sắc ban cho thần Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng tôn thần. Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, từng được ban thần cấp tỉnh. Nay nhờ ơn mệnh lớn, nhớ đến công lao của thần, được phong thêm mĩ tự là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần. Ban cho dân làng Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An được phụng thờ thần như cũ. Ơn thần phù giúp che chở dân làng. Ngày 25 tháng 11 năm Thành Thái thứ 16 (1904) Vâng mệnh phụng sao cháu Chánh tổng Hoàng Văn Quýnh kí.

 + Sắc phong của vua Khải Định thứ 9/1924 cho Hoàng Đăng Ích Thượng Đẳng thần.

敕乂安省英山府鄧山社鄧林村從前奉事原贈卓偉翊保中興本境果毅將軍平戎大將 黃公上等神護國庇民稔著灵應節蒙颁給敕封準許奉事肆今正值朕四旬大慶節經頒寶詔覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌國慶而申祀典欽哉 Phiên âm Sắc Nghệ An tỉnh Anh Sơn phủ Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự nguyên tặng Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Hoàng công Thượng đẳng thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trị, Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai! Dịch nghĩa Sắc ban cho dân thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng thần nguyên tặng là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Hoàng công Thượng đẳng thần. Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, được các triều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng như cũ. Nay đúng dịp Trẫm hưởng thọ 40 tuổi, ban cho chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn cho phép được thờ phụng để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở rộng việc tế lễ. Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924). + Sắc phong của Vua Khải Định thứ 9/1924 gia tặng cho Hoàng Bá Kì Đoan túc tôn thần. 敕乂安省英山府鄧山社鄧林村從前奉事原贈翊保中興灵扶本境 黃公秉文揚武大王尊神護國庇民稔著灵應節蒙颁給敕封準許奉事肆今正值朕四旬大慶節經頒寶詔覃恩禮隆登秩著加贈端肅尊神 特準奉事用誌國慶而申祀典欽哉 啟定玖年柒月貳拾五日 Phiên âm Sắc Nghệ An tỉnh Anh Sơn phủ Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự nguyên tặng Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Đại vương Tôn thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng tiết kinh mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trị, Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng Đoan túc tôn thần. Đặc chuẩn phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai! Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật. Dịch nghĩa Sắc ban cho dân làng thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng tôn thần nguyên tặng Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Đại vương tôn thần. Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, từng được các triều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng. Nay đúng dịp Trẫm hưởng thọ 40 tuổi, ban cho chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ long đăng trật, gia phong thêm mĩ tự là Đoan túc Tôn thần. Đặc chuẩn cho phép được thờ phụng để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở rộng việc thờ cúng. Kính cẩn thay! Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924). - Câu đối thờ các thần Bản cảnh Thành Hoàng tại đền Tiên Đô xã Đặng sơn, huyện Đô Lương, Nghệ an như:

Câu thứ nhất: “Trúc duẩn tái sinh thiên cổ miếu” Cam đường dí ái ức dân từ” Tạm dịch:

       Măng trúc tái sinh ngàn năm miếu cổ
        Cam đường để lại vạn đại dân thờ”

Câu đối thứ 2: Đô Đặng đất thiêng sinh người tuấn kiệt

      Làng Đặng lâm có Miếu cổ nuôi dưỡng nhân tài

Câu đối thứ 3.

          Giang Hạ triệu tiền khoa tịnh hoạn
          Dĩnh xuyên Bồi hậu Vũ nhi văn

Tổ tiên Dòng họ Mạc xưa Khoa Bảng, Vương triều cao quý Dòng họ Hoàng Trần kế nối tổ tiên văn võ song toàn Câu thứ 4. Hàn Mạc Lưu lương Lưu đống cục.

           Tinh thần bất tử tại Giang san

Tạm dịch: Nhà Mạc đã mở đầu ở Đô Đặng.

        Tinh thần công đức tổ tiên sống mãi với nước với dân.

Câu 5. Tổ tiên xưa có công khai phá dựng xây Đô Đặng.

     Con cháu nay phát huy truyền thống Hoàng Gia.

- Câu đối thờ Thành hoàng Mạc Đăng Lượng Đền Tán sơn xã Xuân Hoà huyện Nam Đàn. Câu thứ nhất: Hệ xuất thần linh Long động thổ.

            Địa chung linh tú Tán sơn cao

Tạm dịch: Thần thiêng sinh ra có quan hệ với Long động xưa./ Đất chung đúc nên khí tốt ở núi cao Tán sơn. Câu thứ 2: Nho lưu thiên tải thánh.

          Phái hệ ức niên thần.

Tạm dịch: (Ngài là) thánh của dòng nho từ ngàn năm/ (Ngài là) Thần của phái hệ từ vạn năm Chữ Nho ở phía trên và chữ Phái ở phía dưới còn hàm nghĩa tên làng Nho Phái.

      Hoàng trần Hòa Hậu Duệ đời thứ 12 chép.2007.

Trích trang Phái hệ Phó Quốc Vương Mạc Đăng Lượng Fabook thảo luận chưa ký tên của 14.177.83.209 (thảo luận) .

Nuvola apps kteatime.png Xin chào 14.177.83.209!
Nuvola apps bookcase.png Wikisource tiếng Việt đến nay đã có 10.946 văn kiện, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikisource, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho văn thư lưu trữ mở này.
Nuvola apps edu languages.svg
Mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:14.177.83.209.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.
Bạn hãy nhớ các nguyên tắc
Nuvola apps important.svg không viết những gì không phải là văn kiện gốc,
Nuvola apps digikam.png không tải hình ảnh trực tiếp lên Wikisource,
Red copyright.svg không thêm các văn kiện được bảo hộ bản quyền.
Đầu tiên bạn nên mạnh dạn
Nuvola apps keyboard.png thử mọi liên kết mà bạn muốn,
Nuvola apps kig.png thử sửa bài thoải mái tại đây,
Gnome-help.svg đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.
Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách thêm văn kiện mới, soạn thảo văn kiện, trình bày văn kiện, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikisource, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Lời khuyên cuối cùng, bạn hãy làm lần lượt: thử, đọc, hỏi rồi hẵng viết. Chúc bạn thành công.

LeDucAnh01 (thảo luận) 14:06, ngày 14 tháng 5 năm 2020 (UTC)