Thần chết với kẻ khốn nạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Người khốn nạn kia thường ngày kêu thần chết giúp. Nó nói cùng thần ấy rằng: “Thần chết! Tôi xem thần xinh tốt là dường nào! Đến cho mau, làm mãn số tôi cho rồi!” Thần chết tin đến làm ơn cho nó. Kêu cửa, vào ra mắt. Nó la lên: “Tôi thấy chi vậy? Lấy cái đấy đi! Ghê gớm là chừng nào! Thấy nó tôi bắt thất kinh hồn vía! Đừng có lại gần, thần chết! Thần chết, đi đi!”

Mécénas là người hiền tài, có nói đâu đó rằng: Ví dầu họ làm cho tôi phải cụt tay, cụt chân, mắc đau bại, gân cốt bải hoải, tay liệt, chơn què; miễn là để cho tôi sống thì là đủ, lấy làm bằng lòng.” Đừng có đến, thần chết! Người ta ai cũng nguyện với thần điều ấy hết.