Đại Việt sử ký toàn thư/Tập I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGÔ SĨ LIÊN
VÀ CÁC SỬ THẦN ĐỜI LÊ


ĐẠI VIỆT

SỬ KÝ

TOÀN THƯ


Bản dịch của
MẠC BAO THẦN
có bổ khuyết theo
Khâm định Việt sử
và các sách ngoàiTRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT


ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

NGÔ SĨ LIÊN

và các sử thần đời Lê


ĐẠI VIỆT SỬ KÝ

TOÀN THƯ


Bản dịch của
MẠC BAO THẦN

có bổ khuyết theo
KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
và các sách ngoài


TRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT
1945


ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

MỤC LỤC

« ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ »

Tập I (gồm có 3 cuốn)

Cùng bạn đọc Trang 7
Tựa 13
Biểu sách dâng Đ. V. S. K. T. T. 17
Phàm lệ về việc sửa soạn Đ. V. S. K. T. T. 23
NGOẠI KỶ 29
CUỐN THỨ NHẤT 31
TRIỀU HỌ HỒNG BÀNG 33
Kinh dương Vương 33
Lạc long Quân 34
Hùng Vương 35
TRIỀU THỤC 59
An dương Vương 59
CUỐN THỨ HAI 79
TRIỀU HỌ TRIỆU 81
Vũ đế 81
Văn Vương 98
Minh Vương 104
Ai Vương 105
Vệ dương Vương 111
CUỐN THỨ BA 121
ĐỜI THUỘC VỀ TÂY HÁN 123
TRIỀU TRƯNG NỮ VƯƠNG
Trưng Vương 129
ĐỜI THUỘC ĐÔNG HÁN 133
TRIỀU SĨ VƯƠNG
Sĩ Vương 151


Đại Việt sử ký toàn
thư tập I in lần thứ
nhất tại nhà in Đông
Dương — Hanoi kiểm
duyệt xong ngày
10 - 1 - 45 giấy phép
của sở I. P. P. cho
ngày 15 - 1 - 45 số 13

吳士連編
大越史记 
          莫寶臣譯