Nho giáo/Quyển I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lệ-thần TRẦN TRỌNG KIM

儒 教

NHO-GIÁO

LA DOCTRINE DES LETTRÉS
LA DOCTRINE AVANT CONFUCIUS — CONFUCIUS-
SA VIE. — SON ENSEIGNEMENT: PARTIE
SPÉCULATIVE. — PARTIE PRATIQUE
SES ŒUVRES. — SES DISCIPLES

QUYỂN I
Tái bản lần thứ hai
Sửa lại rất cẩn thận

子曰吾道一以 
 貫之(論語) 

ÉDITIONS LÊ THĂNG
Imprimerie du Nord, 133-135, Rue du Coton
HANOI儒 教
NHO-GIÁO

MẤY LỜI CỦA NHÀ XUẤT-BẢN

Bộ sách Nho-giáo có 3 quyển, in lần thứ nhất từ năm 1932 đến nay vừa đúng 10 năm mà đã bán hết cả 5000 bộ. Một bộ sách rất khó, mà được độc-giả hoan-nghênh như vậy, thật là một điều đáng mừng cho sự học của nước nhà.

Nay chúng tôi thấy có nhiều người ao-ước muốn xem, viết thư hỏi mua. Chúng tôi không ngại về sự khó-khăn bây giờ, bàn với tác-giả Trần tiên-sinh cho in lại bộ sách này chia làm 4 quyển khuôn khổ đều nhau. Và nhân tiện chúng tôi yêu-cầu tác-giả cho in thêm một quyển riêng về những bài đàm-luận của tác-giả đã trao đổi với một nhà cựu-học duy-tân. Những bài đàm-luận ấy có thể làm cho người ta hiểu thêm được cái tinh-thần của Nho-giáo và cái tư-tưởng của hai bên.

Vì việc học của quốc-dân, chúng tôi sẽ hết lòng cố-gắng, mong rằng sự cố-gắng ấy không đến nỗi không có hiệu-quả.

Lê Thăng


MỤC-LỤC


MỤC-LỤC


Trang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13
Thiên I.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
53
Thiên II.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
71
Thiên III.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
99
Thiên IV.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
155
Thiên V.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
278
Thiên VI.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
301


Sách này in song ngày
1er janvier 1943, tại nhà
in Bắc-Thành (Impri-
merie du Nord) Hanoi.