Hưng Đạo vương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hưng Đạo vương  (1914) 
của Lê Văn PhúcPhan Kế Bính
陳朝太師尚 
父上國公平 
北大元帥隆 
功盛德偉烈 
鴻勲仁武興 
道大王聖像 
Hung Dao Vuong cover image.jpg

LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân

kính soạn

Thái-Bình Tuần-phủ

PHẠM-VĂN-THỤ

đại nhân

duyệt chính kính tự

HƯNG
-ĐẠO
VƯƠNG


Có vẽ thánh tượng, và có
tiếp thêm các bài
văn tán

Sách này có trình quan Thống-sứ và
ngài đã cho phép in


IN LẦN THỨ NHẤT

Dong Kinh An Quan Seal.jpg

IN VÀ BÁN

Ở HIỆU

ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN

Phố hàng Bông-nêm, đầu
Hàng-mành số 16

HANOI


1914

TOUS DROITS RÉSERVES


傳 王 道 興 陳
HƯNG-ĐẠO VƯƠNG

Có vẽ thánh tượng và có tiếp thêm các bài văn tán

LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân


kính soạn


Thái-Bình tuần phủ PHẠM-VĂN-THỤ đại-nhân
duyệt chính, kính tự

Sách này có trình quan Thống-sứ và ngài đã cho phép in
(Thơ số 4891 ngày 1
er Août 1914)

IN LẦN THỨ NHẤT

Dong Kinh An Quan Seal 2.jpg

IN VÀ BÁN
ở hiệu ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
Phố hàng Bông-nệm, đầu Hàng-mành số 16
HANOI

1914

MỤC LỤC


Trang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3
HỒI THỨ NHẤT
Nhân dịp biến, anh-hùng xuất hiện,
Ỷ thế to, tặc-khấu tung hoành
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
HỒI THỨ HAI
Khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng,
Chịu thông hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13
HỒI THỨ BA
Trá hòa-thượng, xem mặt kiêu kỳ,
Phong sứ-giả, gợi đường sinh sự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
HỒI THỨ TƯ
Bến Bình-than, hội đồng đại nghị,
Bãi Đông-bộ, điểm tướng duyệt binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
28
HỒI THỨ NĂM
Phạm-ngũ-Lão gặp dịp tiến thân,
Hoài-văn hầu cả gan nổi tiếng
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
35
HỒI THỨ SÁU
Quân Mông-cổ vào cửa Khả-ly,
Cờ Nguyên-súy đóng sông Vạn-kiếp
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
43
HỒI THỨ BẢY
Tặc-khấu phạm tới Thăng-long,
Xa-giá ngự vào Thanh-hóa
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
51
HỒI THỨ TÁM
Cửa Hàm-tử, Chiêu-văn phá giặc,
Bến Chương-dương, Thượng-tướng lập công
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
57
HỒI THỨ CHÍN
Trận Tây-kết, Toa-Đô bỏ đời.
Sông Vạn-kiếp, Thoát-Hoan trốn nạn
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
64
HỒI THỨ MƯỜI
Thái-thượng-hoàng xa-giá hoàn cung,
Phạm-ngũ-Lão sắt-cầm phỉ nguyện
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
70
HỒI THỨ MƯỜI MỘT
Mông-cổ hết sức cất quân báo thù,
Hưng-đạo ba phen phụng chiếu đánh giặc
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
79
HỒI THỨ MƯỜI HAI
Phá quan quân, giặc dùng yêu-thuật,
Nổi phong võ, giời tựa hoàng-gia
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
86
HỒI THỨ MƯỜI BA
Trần đại-vương, dùng phép trừ tà,
Yết tướng-quân đục thuyền mắc lưới
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
91
HỒI THỨ MƯỜI BỐN
Gươm thần-kiếm chém giặc Phạm-Nhan,
Quân mai-phục chặn đường Văn-Hổ
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
96
HỒI THỨ MƯỜI LĂM
Sông Bạch-đằng kình nghê tiệt giống,
Cõi Hồng-lạc non nước thanh bình
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
102
HỒI THỨ MƯỜI SÁU
Nghiêm thưởng phạt, phép nước công minh,
Vui sơn thủy, đại-vương cáo lão
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
109
HỒI THỨ MƯỜI BẢY
Thái-sư thượng-phụ một sớm lên tiên,
Trần-triều đại-vương nghìn thu hiển thánh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
114
HỒI THỨ MƯỜI TÁM
Phụ lục các bài văn tán
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
119Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926.


Tác giả mất năm 1921, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 99 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.