Từ điển Việt–Bồ–La/Index Latini Sermonis/Z

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


ZA
ZA

ZArbatana, æ, f. 777. p. 897.

Zarbatana, æ. ſyringa, æ, p. 788.

Zarbatanà flando iaculari, f. 777.

Zarbatanà iaculari, f. 234. p. 897.

Zelotypia, æ, f. 267.

Zelotypia laborare maritum, & vxorem inter ſe, p. 268.

Ziſaniæ ſeminator, p. 411.

Ziziphum, i, m. 724.


finis