Từ điển Việt–Bồ–La/Index Latini Sermonis/Z

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
ZA
ZA

ZArbatana, æ, f. 777. p. 897.

Zarbatana, æ. ſyringa, æ, p. 788.

Zarbatanà flando iaculari, f. 777.

Zarbatanà iaculari, f. 234. p. 897.

Zelotypia, æ, f. 267.

Zelotypia laborare maritum, & vxorem inter ſe, p. 268.

Ziſaniæ ſeminator, p. 411.

Ziziphum, i, m. 724.


finis