Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ĐOẠN THỨ NHẤT
Chia làm 6 cảnh

Cảnh thứ I. Chiếm Gia-định, Tây-sơn nổi loạn,
Qua Tiêm-la, Nguyễn-chúa cầu binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
Cảnh thứ II. Tôi theo vua, xiết nỗi gian lao,
Chúa khuyên tướng, dùng lời yên ủi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
Cảnh thứ III. Thày vẽ chước, nên theo Đại-pháp,
Chúa đưa thư, chót hẹn Tiêm-la
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10
Cảnh thứ IV. Cầu Tiêm tướng, phải thua một trận,
Tìm mẫu thân, kể hết mọi lời
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12
Cảnh thứ V. Ông Giám-mục, sẵn lòng giúp nước,
Bà Hoàng-phi, quyết ý giao con
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15
Cảnh thứ VI. Thuyền hải-đảo, xa xôi nghìn dặm,
Tửu tàn-đình, ly biệt tam bôi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18