Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/465

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

2. sỡi: sõi. 702. 24. mót: mút. 703. 14. hếc, hết. 705. 6. đứt: đức. 713. 7. coc: cọc. 714. 21. phủ: phú. 716. 20. tay: tây. 723. 2. lieng tánh: lien táng. 739. 21. dou᷄: dĕọu᷄. 740. 15. thân: thăn. 745. 31. này: nay. 747. 15. hŏang: hŏàng. 750. 18. thŏáng: thŏảng. 751. 20. thau: tháu. 752. 12. cáp: tlộm. 28.tu: tù. 754. 18. tau: tàu. 755. 11. nàu: nào. 759. 4. thủ: thủng. 761. 5. thic: thíc. 762. 24. tích: thíc. 768. 24. dủ: dủng. 770. 31. đia: địa. 775. 14. thỏi: thổi. 777. 11. ꞗiet: ꞗiét. 24. thu᷄: thu᷄̀. 787. 15. thướng: thường. 788. 4. tlen: tlên. 790. 30. vo: vô. 799. 33. ſư: ſự. 801. 12. danh: đanh. 808. 19. rŏc: róc. 809. 3. tlẽ: tlễ. 6. tlẽ, áo tlẽ: tlễ, áo tlễ. 19. tlền: tlên. 31. tiẻn: trẻn. 811. 1. tlŏc: tlọc. 4. trŏc: trọc. 812. 20. vô: vò. 824. 23. dảo: he. 827. 32. cái: cai. 829. 11. ngay: ngày. 832. 30. biet: biét. 836. 7. ton: tôn. 853. 13. ſơu: ſỡu. 856. 5. jức: sức. 859. 11. vấn: vặn. 860. 25. váng: vắng. 865. 11. aô: áo. 867. 22. via vía. 871. 3. rươu: rượu. 33. vôi: voi. 874. 25. vát: vất. 875. 32. n ười: người. 876. 13. ꞗai: vay. 880. 3. lươc: tlước. 882. 20. xan: xán. 883. 3. taóc: tăóc. 885. 20. taóc: tăóc. 888. 15. đầm: đâm. 20. cho: chó. 891. 15. xo: xô. 892. 1. cầy: cây. 893. 11. xôi: xối.

Erros lingua Portugueza com ſua correição.

Coluna 1. Nao: Não. 7. As velas: com as Velas. 9. Radij: Radius. 10. cubicar: cubiçar. 10. forada: forrada. 12. Boião: Boyaõ. 17. Nnrte: Norte. 18. boſpedar: Hoſpedar. 23. maderia: Madeira. 24. Paſſaos: Paſſaros. 26. na bocca: à bocca. 36. Naſcate: Naçate. Vaſinllo, Vaſinho. 44. Outios: Outros. eabelo: cabello. 47. minochas: miochas. 48. Alacrã: Alacral. 48. nono: nouo. 51. deſcorfes: deſcortes. 56. leuando: Tirando. 84. ſuperſticão: ſuperſtição. 85. laranguego: caranguejo. 90. chapeu: chapeo. 91. pertendar: pertender. 115. ſoubre: ſobre. 129. damoer: demoer. 134. Maſto: Maſtro. 192. baste: baſto. 193. cillas: cilhas. 199. vedor: veador.

227. ſentencialia: ſentenciala.