Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/641

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
VX
VX

Vxor, ris, f. 70. f. 606. p. 753.

Vxor patrui tui natu minoris quam pater tuus ſit, f. 766.

Vxor principis viri, m. 16.

Vxorem ducere, p. 143.

XA

XAca, æ, p. 761.

ZA
ZA

ZArbatana, æ, f. 777. p. 897.

Zarbatana, æ. ſyringa, æ, p. 788.

Zarbatanà flando iaculari, f. 777.

Zarbatanà iaculari, f. 234. p. 897.

Zelotypia, æ, f. 267.

Zelotypia laborare maritum, & vxorem inter ſe, p. 268.

Ziſaniæ ſeminator, p. 411.

Ziziphum, i, m. 724.


finis