Từ điển Việt–Bồ–La/Appendix

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Appendix.

QVamuis in introductione monuerim ad vitandam ſignorum aut accentuum multiplicitatem me nolle vti ſigno duorum punctorum ad ſignificandam diuiſionem ſyllabæ; experientia tamen docuit ſuper literam, v, maximè in principio dictionis poſitam & liqueſcentem cum ſcilicet est vocalis, nullo aptiori ſigno id poſſe oſtendi quam duorum punctorum, vt, üỉ, ſolor, aris ad distinctionem, v, conſonantis, vt, vỉ, coma equina. præterea cum non vtamur litera, i, niſi vocali in idiomate Annamitico id maximè aduertendum pro luſitanis in principio & preſertim medio dictionis, vbi indiſcriminatim vtimur, vel litera, i, vel etiam, y, ita tamen vt ſemper ſit pronunciandum, i, more Italico non Luſitano, idemque omninò valeat atque, y, ita vt idem ſit yeo & ieo, thuièn & thuyèn, cuyen & cuien & ſic de alijs. Denique non mirandum ſi multa errata in hanc primam huius idiomatis editionem irrepſerint ob varietatem accentuum qui interdum effugiunt typographi obtutum, alia etiam erunt procul dubio quæ meam præterfugiunt aciem, quorum correctionem linguæ peritis commendo meque eorum iudicio libenter ſubijcio. errata quæ in declaratione linguæ initio ex inaduertentia omiſſa ſunt hic notantur.

Errata declarationis linguæ corrige.

Pag.4. lin.17. hà: há. 11.30. ngữn: những. 22.5. cu᷄: cu᷄̀.

31.1. nghét: ghét. nhéo: nhèo.

Errata Dictionarij linguę Annamiticę corrige

Columna 2. linea 14. có, ai, đi: có ai đi. columna 7. lin. 6. ắn: ăn. col. 17. lin. 25. len: lên. 19. 10. bày: bài. 25. 12. ien: yen. 29. 19. bắt, bớt: bắt bớ. 31. tàm: tám. 30. 21. cày: cây. 33. 15. bện: bẹn. 37. 33. blac: blác. 38. 2. blảc: blác. 42. 8. đáng: đàng. 20. bleo: blẹo. 53. 16. tăọc: tăóc. 54. 19. gây: gậy. 60. 27. bu᷄, bu᷄: bụ᷄, bụ᷄. 67. 5. ꞗáng: ꞗàng. 12. tlôm: tlộm. 68. 10. ꞗể: ꞗẻ. 72. 16. ꞗớt: ꞗót. 74. 11. ꞗụu᷄: ꞗụ᷄. 80. 1. họt: hột. 83. 25. đắu: đầu. 85. 7. can: cạn. 95. 11. đàn: đèn. 98. 16. lọn: lộn. 108. 22. chip: chíp. 110. 16. cõ: con. 121. 16. chừng nào: cao chừng nào. 125. 9. cu᷄́o: cüo. 135. 3. cou᷄̀: cou᷄. 137. 32. cửa: của. 143. 11. cuòn: cuôn. 158. 33. dĕanh: dĕành. 160. 13. nên: nền. 161. 16. du: dù. 163. 12. dĕa: dĕạ. 167. 15. do: dĕò. 176. 13. bẹm: bẹn. 181. 30. nhúc: nhức. 182. 11. doục: đọuc. 183. 16 dủ: đủ. 193. 33. đậi: đại. 196. 6. dấm: đấm. 9. dấm: đâm. 199. 7. lân: lận. 202. 14. đàng: đảng. 214. 7. đề: đế. 237. 15. đòu᷄: đóu᷄. 239. 7. sà: sá. 250. 3. em: êm. 10. ſao᷄: ſaò. 253. 30. con: gà con. 262. 3. gat: gạt 263. 16. gẻ gé: gé 268. 10. nần: gần. 17. minh: mềnh. 270. 31. blai: blái. 285. 20. tảy: tây. 289. 31. giòn: giờn. 293. 30. giựơng: giương. 294. 1. giướng: giương. 14. giương: giường. 296. 10. chĩ: chỉ. 308. 7. lam: làm. 312. 4. tlặt: thặt. 314. 22. hưng: hứng. 316. 7. háo: háo᷄. 24. hấp idem cá: hấp cá, idem. 320. 4. nhười: người. 17. ſư: ſự. 321. 7. gặy: gậy. 322. 1. thải: thảy. 324. 9. hiếu: hiểu. 326. 31. họ: hộ. 327. 3. hô: hộ. 329. 13. hŏé: hóê. 333. 12. miêng: miệng. 342. 25. cưới: cười. 344. 19. thân: thần. 355. 17. kânh: kênh. 20. kêm: kềm. 21. kim: kìm. 361. 13. kấn: khấn. 364. 31. khơm: cơm. 366. 18. ắn: ăn. 371. 19. khŏan: khŏang. 374. 8. bien: bỉen. 375. 23. khou᷄: khỏu᷄. 377. 7. khuiet: khuiét. 380. 24. ngưa: ngựa. 382. 13. đáu: đáo. 391. 13. lảc: lác. 396. 24. đạn: đan. 400. 8. láo, dáo: láo dáo. 408. 1. ghe: ghẻ. 419. 6. lu᷄: lưng. 20. lờ lung: lở lang. 427. 16. phum: phu᷄. 432. 8. lử: lủng. 27. luới: lưới. 435. 13. lan: lần. 436. 17. lao᷄: lảo᷄. 446: 15. ſưng: sừng. 26. non: nón. 448. 8. măt: mắt. 449. 10. ngươi: người. 454. 20. mạo: mao, hòu᷄ mao. 455. 16. măọc: mâọc. 462. 19. án: ăn. 463. 24. mêm: mềm. 480. 31. cho: chó. 20. móm: mớm. 23. com: cơm. 481. 31. tả: cá. 488. 2. mưỏng: mưởng. 17. mouc: mọuc. 26. thản: khản. 490. 2. càm: cam. 494. 5. vo: vò. 27. mủ, cái mủ: mủng, cái mủng 502. 31. nam: năm. 504. 29. nan: nặn. 505. 8. chiû: chịu. 509. 19. vo: vò. 511. 33. bu᷄: bu᷄́. 526. 13. ngât: ngật. 530. 19. giơ; giờ. 532. 25. ngŏêt: ngŏệt. 533. 24. ngôi: ngồi. 534. 3. ngói: ngòi. 5. ngói: ngòi. 537. 10. ghé: ghẻ. 539. 22. nguiên: nguiẹn. 540. 3. ngước: ngược. 542. 4. ngước; ngướt. 546. 1. iò: giò. 24. rươu; rượu 547. 27 nhán; nhăn. 31. nhắn; nhăn. 548. 3. nhắn nhắn; nhàn nhàn. 30. dỉn; dận. 552. 22. moi: môi. 556. 14. khọu᷄: khỏu᷄. 565. 28. nơ vel tlảo᷄: nơi, vel tláo᷄. 567. 27. ben; lên. 570. 31. cou; con. 576. 33. lờn; lợn. 585. 5. óc; ốc. 7. óc: ốc. 29. ôn, ngũ ôn, vide ngũ. omiſſum eſt ex inaduertentia & hoc loco addendum. ngũ, nam: cinco: quinque. ngũ ôn: diabo que quando muitos morrem ou adoecem lhe atribuem o mal: diabolus cui tribuitur malum cum multi, vel in morbum incidunt, vel moriuntur. 591. 11. bỉa: bia. 592. 4. cỡu; cữu. 594. 32. làu᷄: lào᷄. 595. 5. mệnh; mềnh. 604. 2. kièu; thièu. 621. 6. vôi; voi. 635. 19. rám; rấm. 636. 14. kựng; cứng. 637. 23. chon; chôn. 639. 7. rơng; rớng. 642. 33. rát; rắt. 645. 16. rỗ: rễ. 648. 7. cớ: cờ. 29. nhạu: nhau. 650. 1. dể: để. 653. 2. câu: cau. 654. 25. rán: rắn. 31. rơm: cơm. 655. 1. com: cơm. 656. 7. rởn: rờn. 13. rớn: rờn. 27. cấp: rấp. 457, 9. đén: đến. 664. 31. ru᷄: rụ᷄. 669. 21. sách: sắch. 674. 4. dĕy: dêy. 12. săn: ſan. 680. 6. ſao᷄: sáo᷄. 21. sách: sắch. 680. 6. đoi: đôi. 694. 1. sỡi, nói ſao᷄ sỡi: sõi, nói ſao᷄ sõi. 2. sỡi: sõi. 702. 24. mót: mút. 703. 14. hếc, hết. 705. 6. đứt: đức. 713. 7. coc: cọc. 714. 21. phủ: phú. 716. 20. tay: tây. 723. 2. lieng tánh: lien táng. 739. 21. dou᷄: dĕọu᷄. 740. 15. thân: thăn. 745. 31. này: nay. 747. 15. hŏang: hŏàng. 750. 18. thŏáng: thŏảng. 751. 20. thau: tháu. 752. 12. cáp: tlộm. 28.tu: tù. 754. 18. tau: tàu. 755. 11. nàu: nào. 759. 4. thủ: thủng. 761. 5. thic: thíc. 762. 24. tích: thíc. 768. 24. dủ: dủng. 770. 31. đia: địa. 775. 14. thỏi: thổi. 777. 11. ꞗiet: ꞗiét. 24. thu᷄: thu᷄̀. 787. 15. thướng: thường. 788. 4. tlen: tlên. 790. 30. vo: vô. 799. 33. ſư: ſự. 801. 12. danh: đanh. 808. 19. rŏc: róc. 809. 3. tlẽ: tlễ. 6. tlẽ, áo tlẽ: tlễ, áo tlễ. 19. tlền: tlên. 31. tiẻn: trẻn. 811. 1. tlŏc: tlọc. 4. trŏc: trọc. 812. 20. vô: vò. 824. 23. dảo: he. 827. 32. cái: cai. 829. 11. ngay: ngày. 832. 30. biet: biét. 836. 7. ton: tôn. 853. 13. ſơu: ſỡu. 856. 5. jức: sức. 859. 11. vấn: vặn. 860. 25. váng: vắng. 865. 11. aô: áo. 867. 22. via vía. 871. 3. rươu: rượu. 33. vôi: voi. 874. 25. vát: vất. 875. 32. n ười: người. 876. 13. ꞗai: vay. 880. 3. lươc: tlước. 882. 20. xan: xán. 883. 3. taóc: tăóc. 885. 20. taóc: tăóc. 888. 15. đầm: đâm. 20. cho: chó. 891. 15. xo: xô. 892. 1. cầy: cây. 893. 11. xôi: xối.

Erros lingua Portugueza com ſua correição.

Coluna 1. Nao: Não. 7. As velas: com as Velas. 9. Radij: Radius. 10. cubicar: cubiçar. 10. forada: forrada. 12. Boião: Boyaõ. 17. Nnrte: Norte. 18. boſpedar: Hoſpedar. 23. maderia: Madeira. 24. Paſſaos: Paſſaros. 26. na bocca: à bocca. 36. Naſcate: Naçate. Vaſinllo, Vaſinho. 44. Outios: Outros. eabelo: cabello. 47. minochas: miochas. 48. Alacrã: Alacral. 48. nono: nouo. 51. deſcorfes: deſcortes. 56. leuando: Tirando. 84. ſuperſticão: ſuperſtição. 85. laranguego: caranguejo. 90. chapeu: chapeo. 91. pertendar: pertender. 115. ſoubre: ſobre. 129. damoer: demoer. 134. Maſto: Maſtro. 192. baste: baſto. 193. cillas: cilhas. 199. vedor: veador. 227. ſentencialia: ſentenciala. 249. finiſce: acaba. 258. tabalos: trabalhos. 305. vai: via. 322. Interieccão: Interjeição. 460. Bom tapada: tapada. 466. poucacão: pouoação. 521. haſto baſta. 691. apalpadelar; apalpadelas. 672. ſarralhero: ſarralheiro. 801. peize: peixe. 811. a notho: a nhoto. 821. faça: faço. 837. vaſſalhos: vaſſallos. 893. baixo: bairo.

Errata linguæ Latinæ corrige.

Columna 3. ſiluis: ſyluis. eximus: eximius. 15. ſuila: ſuilla. 23. malenconicus: melancholicus. cælum: cœlum. lingueæ: ligneæ. 29. ẽrigere, erigere. 30. folicitudinibus: ſollicitudinibus. 40. rotondus: rotundus. 60. talitum: talitrum. 73. fellis: felis. 85. feces: fæces. 96. Med. ſcalplum: ſcalprum. 130. reſipio: reſipiſco. 131. gibba, æ, gibbus, bi. 133. dœmon: dæmon. 135. eleemoſinam: eleemoſynam. 164. graſſa: craſſa. 175. cathalogum: catalogum. 196. ſæminata: ſeminata. 201. rcuma: rheuma. 208. iunititur: innititur. 213. gratioſo: gratioſus. 214. ſæmen: ſemen. 221. que: quæ. 227. candentia: cadentia. 230. prætens: præſens. 230. tempos: tempus. 236. alium: aluum. 237. vno: vni. 271. ferræ; ferreæ. 275. frudulenter: fraudulenter. 277. cedari: ſedari. 278. foco: foro. 279. ſæmen: ſemen & ſic in cæteris. 282. immiti: immitti. 280. inſerrupere; interrumpere. 291. ſæmen: ſemen. 301. vt eum: vt cum. 320. inſultus; inſulſus. 370. ſerrebella; terebella. 407. ſacricium; ſacrificium. 420. ventis; ventris. 431. gibbus; gibboſus. 443. leminetur; ſeminetur. 462. ctiam; etiam. 471. termonẽ; ſermonẽ. 483. dias; dies. 502. Preteritu; præteritus. 550. cætura; cælatura. 560. annis; annus. 599. cochear; cochlear. 801. æqualis, æ; æqualis, e. 890. ſagana: ſagena. 891. bellula, res: bellula res.