Tải lại trang

Mục lục:Nam Phong Tap Chi 1.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nam Phong Tap Chi 1.pdf

NAM-PHONG TẠP-CHÍ


MỤC-LỤC


Quyển thứ I (từ số 1 đến số 6)

(Nam-phong tạp-chí mỗi năm chia làm hai quyển, mỗi quyển sáu số. Mục-lục này là thuộc về quyển thứ I, từ số 1 đến số 6, tức là từ tháng bảy đến tháng chạp tây năm 1917, phải đóng vào sau số báo thứ 6. Đóng thành quyển thì phải bóc bìa ra, xếp quốc-ngữ chữ nho ra hai phần, rồi đóng làm một, phần Tự-vựng để giữa. — Từ số 7 giở đi là sang quyển thứ II, bắt đầu số trang mới.) [1]

Số 1 — Juillet 1917

Số trang

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
19
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
43
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
51
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
55
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
61
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
71

Số 2 — Août 1917

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
77
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
80
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
85
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
89
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
93
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
97
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
100
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
105

Cây cũng có cảm-giác như người 110

Thơ. — Văn-tế ông Bách-đa-lộc. — Tự tình với sông Hương. — Hát mừng gió nồm 115

Truyện người lính băng tuyết. — Bình-phẩm sách mới : « Một tấm lòng ». — Nước Mĩ vào cuộc với Đồng-minh 121

Thời-đàm (Việc cách-mệnh Nga, nội-loạn Tàu) 129

Truyện cái dấu đỏ (tiểu-thuyết). II 141

Số 3 — Septembre 1917

Trường Đại-học 145

Trường Hậu hỗ cũ với trường Pháp-chính mới 153 Số trang Bàn về bộ tiểu-thuyết « Vua hề » 159

Dịch sách « Phương-pháp luật » của ông DESCARTES I 169

Máy bay tầu bay. I 175

Bài văn ông Hoàng-tử Cảnh tế ông Bách-đa-lộc. — Bàn về chữ « tài ». — Thơ 179

Bàn thêm về trường Pháp-chính (Thư của quan tuần Phạm-văn-Thụ) 187

Truyện cái dấu đỏ (tiểu-thuyết). III 193

Thời đàm. — (Việc chiến-tranh). — Việc chính-trị ngoại-giao. — Việc Đông-dương 197

Số 4 — Octobre 1917

Sự giáo-dục đàn bà con gái 207

Nghĩa-vụ là gì ? 217

Sử-học chuyên-luận I 223

Văn-học Hi-lạp I 226

Dịch sách « Phương-pháp luận ». II 231

Triết-học của sự chiến-tranh 238

Máy bay tàu bay. II 241

Thơ cụ Yên-đổ. — Nghe đàn. — Đêm đêm tiếng dế kêu sầu. — Thơ văn đàn bà 251

Về luật mới 261

Truyện cái dấu đỏ (tiểu-thuyết) IV 269

Thời-đàm (từ ngày 20 tháng chín đến ngày 20 tháng 10) 271

Số 5 — Novembre 1917

Quan trường 277

Quan hạnh. — Thanh-liêm với tham-nhũng 283

Bàn về thơ nôm 293

Văn-học Hi-lạp. II 297

Dịch sách « Phương-pháp luận » của ông DESCARTES. III 301

Một nhà khoa-học đại-danh của nước Pháp : BERTHELOT tiên-sinh. I 307

Thơ cụ Yên-đổ. — Ông phỏng đá. — Sấm. — Thơ văn đàn bà. — Nhàn-Khanh thi-tập 311

Tự nguyện hóa chồng (Đoản-thiên tiểu-thuyết) 323

Giàu sang chưa chín một nồi kê (Truyện Tàu) 325

Nhời người Tây-ban-nha tặng nước Pháp 327

Cảm-tình của bạn đọc báo 329

Truyện cái dấu đỏ (tiểu-thuyết). V 329

Thời-đàm (từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11). — Một bài diễn-thuyết của quan Toàn-quyền Xa-Lộ 335

Số 6 — Décembre 1917

Thánh-dụ khuyên dân làm sách 349

Nghĩa-vụ nhà làm báo 352

Thế-lực Nhật-bản ở Tàu. I 357

Văn-thuyết 365

Pháp-văn thi-thoại : BAUDELAIRE tiên-sinh 367

Văn-học Hi-lạp. III 372

Đẹp là gì ? I 375

Một nhà khoa-học đại-danh của nước Pháp : BERTHELOT tiên-sinh III. 379

Thơ cụ Yên-đổ. — Thơ văn mới. — Ca từ. — Nhân-Khanh thi tập 384

Tồn-cổ-lục. I.

Truyện cái dấu đỏ (tiểu-thuyết). VI 399

Thời-đàm (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12) 402
  1. Nhiều người tưởng phải nên chia ra từng mục mà đóng, mục nào riêng mục ấy. Chủ-ý bản-báo không phải như thế, chỉ định đóng liền 6 số với nhau thành một quyển nhớn, nên đánh số trang liền nhau từ số 1 đến số 6. Vậy xin các ngài có đóng cứ theo như thế.