Bước tới nội dung

Chủ đề:Quốc hội Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Tác gia:Quốc hội Việt Nam)
Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: Lập pháp, Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.Các cơ quan trực thuộc

[sửa]

Hiến pháp

[sửa]

Hiến pháp hiện hành

[sửa]

Hiến pháp đã hết hiệu lực toàn bộ

[sửa]

Bộ luật

[sửa]
Tên Số hiệu Ngày thông qua Ngày có hiệu lực Sửa đổi, bổ sung Ngày hết hiệu lực
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019 45/2019/QH14 20 tháng 11, 2019 1 tháng 1, 2021
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 101/2015/QH13 27 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 2021 (bản hợp nhất)
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 100/2015/QH13 27 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 2017 (bản hợp nhất)
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 95/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2017 2018 (bản hợp nhất)
Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 92/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 2019 (bản hợp nhất)
2020
2022 (bản hợp nhất)
2023
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 91/2015/QH13 24 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2012 10/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 5, 2013 1 tháng 1, 2021
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 33/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 1 tháng 1, 2017
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 40/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004 24/2004/QH11 15 tháng 6, 2004 1 tháng 1, 2005 2011 (bản hợp nhất) 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003 19/2003/QH11 26 tháng 11, 2003 1 tháng 7, 2004 1 tháng 7, 2017
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 15/1999/QH10 21 tháng 12, 1999 1 tháng 7, 2000 2009 (bản hợp nhất) 1 tháng 7, 2016
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995 Không số 28 tháng 10, 1995 1 tháng 7, 1996 1 tháng 1, 2006
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1994 Không số 23 tháng 6, 1994 1 tháng 1, 1995 2002 (bản hợp nhất)
2006 (bản hợp nhất)
2007 (bản hợp nhất)
1 tháng 5, 2013
Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1990 42-LCT/HĐNN8 30 tháng 6, 1990 1 tháng 1, 1991 1 tháng 1, 2006
Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1988 Không số 28 tháng 6, 1988 1 tháng 1, 1989 1 tháng 7, 2004
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1985 Không số 27 tháng 6, 1985 1 tháng 1, 1986 1 tháng 7, 2000

Luật

[sửa]

Luật hiện hành

[sửa]
Tên luật Số hiệu Ban hành Hiệu lực Sửa đổi, bổ sung Hợp nhất
Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 18 tháng 1, 2024 1 tháng 7, 2024
Luật Đất đai 31/2024/QH15 18 tháng 1, 2024 1 tháng 1, 2025
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 30/2023/QH15 28 tháng 11, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15 28 tháng 11, 2023 1 tháng 1, 2025
Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 27 tháng 11, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Nhà ở 27/2023/QH15 27 tháng 11, 2023 1 tháng 1, 2025
Luật Căn cước 26/2023/QH15 27 tháng 11, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 25/2023/QH15 24 tháng 11, 2023 1 tháng 1, 2025
Luật Viễn thông 24/2023/QH15 24 tháng 11, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 23 tháng 6, 2023 1 tháng 1, 2024
Luật Giao dịch điện tử 20/2023/QH15 22 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15 20 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Giá 16/2023/QH15 19 tháng 6, 2023 1 tháng 7, 2024
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 9 tháng 1, 2023 1 tháng 1, 2024
Luật Phòng, chống rửa tiền 14/2022/QH15 15 tháng 11, 2022 1 tháng 3, 2023
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 13/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Dầu khí 12/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Thanh tra 11/2022/QH15 14 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/2022/QH15 10 tháng 11, 2022 1 tháng 7, 2023
Luật Kinh doanh bảo hiểm 08/2022/QH15 16 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Thi đua, khen thưởng 06/2022/QH15 15 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2024
Luật Điện ảnh 05/2022/QH15 15 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Cảnh sát cơ động 04/2022/QH15 14 tháng 6, 2022 1 tháng 1, 2023
Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 30 tháng 3, 2021 1 tháng 1, 2022
Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 17 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022 11/2022/QH15
18/2023/QH15
Luật Thỏa thuận quốc tế 70/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 7, 2021
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 69/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022
Luật Cư trú 68/2020/QH14 13 tháng 11, 2020 1 tháng 7, 2021
Luật Biên phòng Việt Nam 66/2020/QH14 11 tháng 11, 2020 1 tháng 1, 2022
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 64/2020/QH14 18 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Đầu tư 61/2020/QH14 17 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 17 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021 03/2022/QH15
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 58/2020/QH14 16 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021
Luật Thanh niên 57/2020/QH14 16 tháng 6, 2020 1 tháng 1, 2021
Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 26 tháng 11, 2019 1 tháng 1, 2021
Luật Lực lượng dự bị động viên 53/2019/QH14 26 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 49/2019/QH14 22 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020 23/2023/QH15
Luật Dân quân tự vệ 48/2019/QH14 22 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Thư viện 46/2019/QH14 21 tháng 11, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 44/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020
Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Thi hành án hình sự 41/2019/QH14 14 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020
Luật Kiến trúc 40/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020 62/2020/QH14
Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 1, 2020 61/2020/QH14
64/2020/QH14
72/2020/QH14
03/2022/QH15
Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 13 tháng 6, 2019 1 tháng 7, 2020
Luật Công an nhân dân 37/2018/QH14 20 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019 21/2023/QH15
Luật Phòng, chống tham nhũng 36/2018/QH14 20 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019 59/2020/QH14
Luật Cảnh sát biển Việt Nam 33/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 1, 2020
Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 1, 2020
Luật Đặc xá 30/2018/QH14 19 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 29/2018/QH14 15 tháng 11, 2018 1 tháng 7, 2020
Luật Đo đạc và bản đồ 27/2018/QH14 14 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019
Luật Tố cáo 25/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019 59/2020/QH14
Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019
Luật Cạnh tranh 23/2018/QH14 12 tháng 6, 2018 1 tháng 7, 2019
Luật Quốc phòng 22/2018/QH14 8 tháng 6, 2018 1 tháng 1, 2019 18/2023/QH15
Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 24 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Quản lý nợ công 20/2017/QH14 23 tháng 11, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Thủy sản 18/2017/QH14 21 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 15 tháng 11, 2017 1 tháng 1, 2019
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 21 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018 64/2020/QH14
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 14/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 50/2019/QH14
59/2020/QH14
Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Trợ giúp pháp lý 11/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 10/2017/QH14 20 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Du lịch 09/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 35/2018/QH14
59/2020/QH14
72/2020/QH14
Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 19 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018
Luật Đường sắt 06/2017/QH14 16 tháng 6, 2017 1 tháng 7, 2018 35/2018/QH14
Luật Quản lý ngoại thương 05/2017/QH14 12 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 04/2017/QH14 12 tháng 6, 2017 1 tháng 1, 2018 61/2020/QH14
64/2020/QH14
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 02/2016/QH14 18 tháng 11, 2016 1 tháng 1, 2018
Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 17 tháng 11, 2016 1 tháng 7, 2017
Luật điều ước quốc tế 108/2016/QH13 9 tháng 4, 2016 1 tháng 7, 2016
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 9, 2016
Luật dược 105/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 1, 2017 28/2018/QH14
Luật tiếp cận thông tin 104/2016/QH13 6 tháng 4, 2016 1 tháng 7, 2018
Luật báo chí 103/2016/QH13 5 tháng 4, 2016 1 tháng 1, 2017 35/2018/QH14
Luật trẻ em 102/2016/QH13 5 tháng 4, 2016 1 tháng 6, 2017 28/2018/QH14
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13 26 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2018 02/2021/QH15
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 98/2015/QH13 26 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật phí và lệ phí 97/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017 09/2017/QH14
23/2018/QH14
72/2020/QH14
Luật trưng cầu ý dân 96/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2018
Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 25 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 55/2019/QH14
Luật khí tượng thủy văn 90/2015/QH13 23 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
61/2020/QH14
64/2020/QH14
Luật thống kê 89/2015/QH13 23 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 01/2021/QH15
Luật kế toán 88/2015/QH13 20 tháng 11, 2015 1 tháng 1, 2017 38/2019/QH14
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 87/2015/QH13 20 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật an toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 19 tháng 11, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 85/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 9, 2015
Luật an toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016
Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2017 59/2020/QH14
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 82/2015/QH13 25 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 35/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Kiểm toán nhà nước 81/2015/QH13 24 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 55/2019/QH14
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 22 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 63/2020/QH14 2020
Luật thú y 79/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 7, 2016 21/2017/QH14
Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 132/TB-BST (đính chính)
48/2019/QH14
Luật tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 21/2017/QH14
47/2019/QH14
Luật tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 19 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016 47/2019/QH14
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 75/2015/QH13 9 tháng 6, 2015 1 tháng 1, 2016
Luật giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 27 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 97/2015/QH13
21/2017/QH14
43/2019/QH14
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 69/2014/QH13 26 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 35/2018/QH14
Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 25 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 61/2020/QH14
Luật nhà ở 65/2014/QH13 25 tháng 11, 2014 1 tháng 7, 2015 40/2019/QH14
61/2020/QH14
62/2020/QH14
64/2020/QH14
03/2022/QH15
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 63/2014/QH13 24 tháng 11, 2014 1 tháng 6, 2015
Luật tổ chức Tòa án nhân dân 62/2014/QH13 24 tháng 11, 2014 1 tháng 6, 2015
Luật hộ tịch 60/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016
Luật bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016 84/2015/QH13
35/2018/QH14
45/2019/QH14
Luật tổ chức Quốc hội 57/2014/QH13 20 tháng 11, 2014 1 tháng 1, 2016 65/2020/QH14
Luật hải quan 54/2014/QH13 23 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 71/2014/QH13
35/2018/QH14
Luật công chứng 53/2014/QH13 20 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 28/2018/QH14
Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 19 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015
Luật phá sản 51/2014/QH13 19 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 2573/UBPL13
Luật xây dựng 50/2014/QH13 18 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 03/2016/QH14
35/2018/QH14
40/2019/QH14
62/2020/QH14
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 47/2014/QH13 16 tháng 6, 2014 1 tháng 1, 2015 51/2019/QH14
23/2023/QH15
Luật đất đai 45/2013/QH13 29 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014 35/2018/QH14
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 44/2013/QH13 26 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014 21/2017/QH14
35/2018/QH14
Luật tiếp công dân 42/2013/QH13 25 tháng 11, 2013 1 tháng 7, 2014
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 25 tháng 11, 2013 1 tháng 1, 2015 35/2018/QH14
Luật việc làm 38/2013/QH13 16 tháng 11, 2013 1 tháng 1, 2015
Luật Hòa giải ở cơ sở 35/2013/QH13 20 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014
Luật Phòng, chống thiên tai 33/2013/QH13 19 tháng 6, 2013 1 tháng 5, 2014 60/2020/QH14
18/2023/QH15
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 30/2013/QH13 19 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014 35/2018/QH14
Luật Khoa học và công nghệ 29/2013/QH13 18 tháng 6, 2013 1 tháng 1, 2014 28/2018/QH14
Luật Phòng, chống khủng bố 28/2013/QH13 12 tháng 6, 2013 1 tháng 10, 2013
Luật Thủ đô 25/2012/QH13 21 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013
Luật Dự trữ Quốc Gia 22/2012/QH13 20 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013 21/2017/QH14
Luật Xuất bản 19/2012/QH13 20 tháng 11, 2012 1 tháng 7, 2013 35/2018/QH14
Luật Biển Việt Nam 18/2012/QH13 21 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 21 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 35/2018/QH14
Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 7, 2013 54/2014/QH13
18/2017/QH14
67/2020/QH14
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Giám định tư pháp 13/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 35/2018/QH14
56/2020/QH14
Luật Công đoàn 12/2012/QH13 20 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 09/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 5, 2013 28/2018/QH14
Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 32/2013/QH13
74/2014/QH13
97/2015/QH13
34/2018/QH14
Luật Bảo hiểm tiền gửi 06/2012/QH13 18 tháng 6, 2012 1 tháng 1, 2013 32/2013/QH13
Luật Cơ yếu 05/2011/QH13 26 tháng 11, 2011 1 tháng 2, 2012
Luật Đo lường 04/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012 35/2018/QH14
Luật Khiếu nại 02/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012 42/2013/QH13
Luật Lưu trữ 01/2011/QH13 11 tháng 11, 2011 1 tháng 7, 2012
Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 29 tháng 3, 2011 1 tháng 1, 2012 97/2015/QH13
Luật Phòng, chống mua bán người 66/2011/QH12 29 tháng 3, 2011 1 tháng 12, 2012
Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 17 tháng 11, 2010 1 tháng 7, 2011 35/2018/QH14
Luật Viên chức 58/2010/QH12 15 tháng 11, 2010 1 tháng 1, 2012 52/2019/QH14
Luật Thuế bảo vệ môi trường 57/2010/QH12 15 tháng 11, 2010 1 tháng 1, 2012
Luật Trọng tài thương mại 54/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật người khuyết tật 51/2010/QH12 29 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011 32/2013/QH13
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46/2010/QH12 16 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 7, 2011 28/2018/QH14
Luật nuôi con nuôi 52/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 50/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011 28/2018/QH14
Luật Bưu chính 49/2010/QH12 28 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2011
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 48/2010/QH12 17 tháng 6, 2010 1 tháng 1, 2012
Luật Thuế tài nguyên 45/2009/QH12 25 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010 71/2014/QH13
Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010 09/2022/QH15
Luật Người cao tuổi 39/2009/QH12 23 tháng 11, 2009 1 tháng 7, 2010
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 33/2009/QH12 18 tháng 6, 2009 2 tháng 9, 2009 19/2017/QH14
Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 29 tháng 6, 2009 1 tháng 1, 2010 77/2015/QH13
35/2018/QH14
40/2019/QH14
61/2020/QH14
Luật Lý lịch tư pháp 28/2009/QH12 17 tháng 6, 2009 1 tháng 7, 2010
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 4, 2009 70/2014/QH13
71/2014/QH13
106/2016/QH13
03/2022/QH15
Luật Thi hành án dân sự 26/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 64/2014/QH13
23/2018/QH14
03/2022/QH15
Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 14 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 32/2013/QH13
46/2014/QH13
97/2015/QH13
35/2018/QH14
68/2020/QH14
Luật Quốc tịch Việt Nam 24/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 56/2014/QH13 2014
Luật Giao thông đường bộ 23/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 35/2018/QH14
44/2019/QH14
2019
Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 32/2013/QH13
67/2014/QH13
Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 1, 2010 52/2019/QH14
Luật Đa dạng sinh học 20/2008/QH12 13 tháng 11, 2008 1 tháng 7, 2009 35/2018/QH14
Luật Năng lượng nguyên tử 18/2008/QH12 6 tháng 12, 2008 1 tháng 1, 2009 35/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 15/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 45/2013/QH13 2013
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 32/2013/QH13
71/2014/QH13
61/2020/QH14
Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009 31/2013/QH13
71/2014/QH13
106/2016/QH13
Luật Hoạt động chữ thập đỏ 11/2008/QH12 3 tháng 6, 2008 1 tháng 1, 2009
Luật Tương trợ tư pháp 08/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008
Luật Hóa chất 06/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 28/2018/QH14
18/2023/QH15
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 35/2018/QH14
Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 1, 2009 26/2012/QH13
71/2014/QH13
954/2020/UBTVQH14
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 03/2007/QH12 21 tháng 11, 2007 1 tháng 7, 2008 15/2008/QH12
35/2018/QH14
2008
Luật Đê điều 79/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007 15/2008/QH12
35/2018/QH14
60/2020/QH14
18/2023/QH15
2008
Luật Thể dục, thể thao 77/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007 26/2018/QH14
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 75/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007
Luật Bình đẳng giới 73/2006/QH11 29 tháng 11, 2006 1 tháng 7, 2007
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 35/2018/QH14
Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 21/2017/QH14
Luật Hàng không dân dụng 66/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 45/2013/QH13
61/2014/QH13
18/2023/QH15
Luật Luật sư 65/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 20/2012/QH13
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 64/2006/QH11 29 tháng 6, 2006 1 tháng 1, 2007 71/2020/QH14
Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 29 tháng 11, 2005 1 tháng 7, 2006 36/2009/QH12
42/2019/QH14
07/2022/QH15
2009
2019
2022
Luật Các công cụ chuyển nhượng 49/2005/QH11 29 tháng 11, 2005 1 tháng 7, 2006
Luật Thương mại 36/2005/QH11 14 tháng 6, 2005 1 tháng 1, 2006 05/2017/QH14
44/2019/QH14
Luật An ninh Quốc gia 32/2004/QH11 3 tháng 12, 2004 1 tháng 7, 2005
Luật Điện lực 28/2004/QH11 3 tháng 12, 2004 1 tháng 7, 2005 24/2012/QH13
28/2018/QH14
03/2022/QH15
Luật Giao thông đường thủy nội địa 23/2004/QH11 15 tháng 6, 2004 1 tháng 1, 2005 48/2014/QH13
97/2015/QH13
35/2018/QH14
44/2019/QH14
2018
Luật Biên giới quốc gia 06/2003/QH11 17 tháng 6, 2003 1 tháng 1, 2004 66/2020/QH14
Luật Di sản văn hóa 28/2001/QH10 29 tháng 6, 2001 1 tháng 1, 2002 32/2009/QH12 2009
Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 29 tháng 6, 2001 4 tháng 10, 2001 40/2013/QH13
Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 16/1999/QH10 21 tháng 12, 1999 1 tháng 4, 2000 19/2008/QH12
72/2014/QH13
48/2019/QH14
2008
2014
Luật Khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH10 2 tháng 12, 1998 1 tháng 1, 1999 26/2004/QH11
58/2005/QH11
02/2011/QH13
03/2011/QH13
42/2013/QH13
Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 23-L/CTN 10 tháng 7, 1993 1 tháng 1, 1994
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 21-LCT/HĐNN8 30 tháng 6, 1989 11 tháng 7, 1989

Luật đã hết hiệu lực toàn bộ

[sửa]

Nghị quyết

[sửa]

Một số hoặc tất cả tác phẩm trong chủ đề này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".